Provozní řád školní jídelny – rok 2018 / 2019

Mateřská škola U Topolů 3/688 Havířov – Prostřední Suchá

 

Vyplývá z vyhlášky Min. školství č.107/2005Sb. o školním stravování a z vyhlášky Min. zdravotnictví č.137/2004 Sb.

 

PLACENÍ STRAVNÉHO

Stravné se platí hotově u vedoucí školní jídelny vždy první pracovní den v daném měsíci

v době od 6.00 hod. do 8.00 hod., a od 14.15 hod. do 16.00 hod,

nebo po přidělení variabilního symbolu (VS) převodem na účet MŠ č.ú.

272888860247/0100

nejpozději k 3.dni v daném měsíci.

Z provozních důvodů může být termín pozměněn.

Dlužníkovi bude odmítnuta docházka do MŠ,děti musí být ze zákona v MŠ stravovány.

 

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Strava se odhlašuje pouze ve školní jídelně a to zápisem do sešitu odhlášek umístěném na chodbě MŠ,

případně telefonicky na číslo: 774 650 640 den předem do 13.00 hodin,

 (a pouze v pondělky do 7.00hodin).

Žák není omluven do odvolání, ale od..dne, do..dne (přesný termín absence).

Rodiče si mohou odebrat oběd v první den nemoci dítěte v době od 11.15 do 11.25hod. do vlastního jídlonosiče (žádné sklo ani domácí nádobí).Další dny už musíbýt dítě řádně odhlášeno.

Pro vyzvedávání stravy do jídlonosičů používejte pouze boční vchod MŠ.

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

 

CENA STRAVY

Cena stravy se může během roku změnit.

Celodenní strava - děti 3-6 let ………………………………………..35,-Kč

Celodenní strava - děti 6 a víceleté…………………………………...37,-Kč  *

*Na základě vyhlášky č.107/2005 Sb. pro děti, které v období školního roku(tj. od 1.9. do 31.8.) dosáhnou 7 let věku.

 

JÍDELNÍ LÍSTEK

Jídelní lístek na aktuální týden je vyvěšen na nástěnce MŠ a na stránkách školního webu:

www.skolkautopolu.cz

 

PŘÍSPĚVEK NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ (ŠKOLNÉ)

Částka činí 400,-Kč za dítě a měsíc, je nutno ji zaplatit v termínu výběru.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V Havířově dne31.8.2018