Zápisy do 1. tříd

26.03.2020 10:53

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

  1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
  2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. 

Organizace zápisů do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Havířov pro školní rok 2020/2021


1. TerTermín zápisů je stanoven na 6. – 17. 4. 2020, v jednotlivých případech, ze zvlášť závažných důvodů, lze zápis provést až do 30. 4. 2020 po osobním dojednání zákonného zástupce
a ředitele/lky školy.


2. Zápisy budou probíhat na jednotlivých ZŠ bez osobní přítomnosti dětí ve škole.


3. Zákonný zástupce doručí žádost o přijetí k povinné školní docházce na ZŠ jedním z následujících způsobů:

- datovou schránkou, 

- emailem s uznávaným elektronickým podpisem, 

- poštou,

- osobním podáním žádosti na ZŠ. 

Upřednostňujte podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Žádost o přijetí k povinné školní docházce v příloze č. 1 k této informaci.


4. Sledujte webové stránky a vývěsky základní školy, do které dítě zapíšete. Při vlastním zápisu ve škole dbejte pokynů ředitele ZŠ. 


5. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.


6. Ředitel ZŠ přednostně přijímá děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy.  V Havířově školské obvody stanovují Obecně závazné vyhlášky č. 7/2009, č. 4/2012, č. 5/2016, které najdete na webové adrese: https://www.havirov-city.cz/skolstvi-kultury/informace-odd-skolstvi/obecne-zavazne-vyhlasky-o-vymezeni-skolskych-spadovych


Úplné znění Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 najdete na webu MŠMT:

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021
Příloha č. 1 

Žádost o přijetí k povinné školní docházce v příloze č. 1 k této informaci.
Příloha č. 1  Možný vzor žádosti o přijetí:

Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku …………………… 

do základní školy, jejíž činnost vykonává …………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení zákonného zástupce:     ……………………………………………………………………………

Místo trvalého pobytu 

(popřípadě jiná adresa pro doručování):    ……………………………………………………………………………

*telefonní číslo: …………………………………………    *e-mailová adresa: …………………………….……………..

Podle ustanovení § 36 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádám o přijetí k základnímu vzdělávání

v základní škole ………………………………………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení dítěte:             ……………………………………………………………………………

Místo trvalého pobytu 

(popřípadě jiná adresa pro doručování):    ……………………………………………………………………………

Datum narození:                ……………………………………………………………………………

Další informace: (údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy: o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte, o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; tyto další informace nemají vliv na rozhodnutí ředitele o přijetí/nepřijetí, s výjimkou nespádového žáka, pokud by bylo zřejmé, že jeho přijetím by byl porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

V …………………….. dne……………………. Podpis zákonného zástupce: ………………………………………….

Datum doručení:………………………….. Registrační číslo: ….…………………………………………………………

Počet listů: …………………………………. Počet příloh: ……………………………………………………………………

(např. doporučení školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa), příp. další s ohledem na individuální případ – soudní rozhodnutí apod.Zdroj: Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce, Čj. MSMT-27988/2016